Directeur
Belinda Warbie

Adjunct directeur
Rick Hendrikse

Internbegeleider
Chiqueta Augustin

Peuterspeelzaal Puk & Ko/ 0-groepen
Annemieke Verschoof (maandag + dinsdag + donderdag + vrijdag)
Ranucia Borger (maandag + dinsdag +  donderdag)
Stephanie Labar (vrijdag)

Groep Onderbouw A
Edwaira Krak (maandag + dinsdag + woensdag + donderdag + vrijdag)
Na de herfstvakantie start Claudia Teijgeler fulltime in OBA

Groep Onderbouw B
Danique van Nikkelen-Kuyper (maandag + dinsdag + woensdag + donderdag + vrijdag)

Groep 3
Caroline de Groot (maaandag + dinsdag)
Antoinette Vervoorn (woensdag + donderdag + vrijdag)

Groep 3/4
Mabel Mercedes Ramirez (maandag + dinsdag + woensdag + donderdag + vrijdag)
Petra (dinsdag)

Groep 4
Christa Verhoeff (maandag + dinsdag)
Mirjam van Drimmelen (maandag + dinsdag)
Samira Marzak (woensdag + donderdag + vrijdag)

Groep 5
Manisha Khoenkhoen (maandag + dinsdag + woensdag + donderdag)
Roshni Sheombar (maandag + dinsdag + woensdag + donderdag)
Marcel Ravenswaaij (maandag + dinsdag + woensdag + donderdag + vrijdag)

Groep 6
Alexandra Blonk (maandag + dinsdag + woensdag + donderdag + vrijdag)
Petra Buijs (maandag + dinsdag + woensdag + donderdag + vrijdag)

Groep 7
Raymond Krooswijk (maandag + dinsdag + woensdag + donderdag + vrijdag)
Suzanne Mud (donderdag + vrijdag)

Groep 8
Rick Hendrikse (maandag + dinsdag)
Mirja van de Ven (woensdag + donderdag + vrijdag)

Gymleerkracht/ LekkerFit
Rik Kuperus

Ondersteuning
Lia van den Berg

Conciërges
Esther Koot
Geert Landlust

Medewerkers ouderbetrokkenheid
Sandra van Hasselt

Schoolmaatschappelijk werk
Miriam Meier [woensdag en vrijdag].
Tijdens het zwangerschapsverlof van Miriam zal Imane Hafid haar vervangen. Zij is aanwezig op woensdag en vrijdag.

Leesspecialist via PPO Rotterdam
Kees Stentler

De directeur
De directeur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken op school. Zij is verantwoordelijk voor het onderwijskundig, materieel en financieel beleid, de identiteit, het personeelsbeleid, de leerlingenzorg en de interne en externe relaties.

De adjunct-directeur
Hij voert in nauw overleg met de directeur directietaken uit. Zij vervangt de directeur bij diens afwezigheid. Zij voert taken uit die van te voren zijn vastgesteld .

De bouwcoördinator
Zij is aanspreekpunt voor de groepsleraren en heeft de zorg voor de bouw: de onderbouw [groep 0 t/m 2] of de bovenbouw[groep 3 t/m 8 ]. Samen met de internbegeleider en de directie vormen zij de staf.

Internbegeleider
Zij is voor de groepsleraren aanspreekpunt indien zich problemen voordoen van pedagogische/ didactische aard. De internbegeleider coördineert de leerlingenzorg voor de groepen 0 t/m 8.

De leerkrachten
Zij zijn primair verantwoordelijk voor het geven van onderwijs aan de aan hen zorg toevertrouwde kinderen en alle daarmee samenhangende taken. Zij zorgen voor een goede samenwerking met collega’s en onderhouden contacten met ouders.

De vakleerkracht gym
Hij verzorgt bewegingsonderwijs op onze school volgens een afgesproken rooster aan de kinderen van groep 1 t/m 8.

De schoolmaatschappelijk werker
Zij zoekt samen met leerkrachten en ouders naar oplossingen voor problemen die een optimale ontwikkeling van het kind in de weg staan. Zij heeft hiervoor op een vast tijdstip overleg met de internbegeleider. Afspraken kunnen direct, via de intern begeleider of via de leerkrachten, met haar gemaakt worden.

De conciërge
Voert alle huishoudelijke taken binnen de school uit en verricht de kopieerwerkzaamheden. Tevens neemt hij contact op met de ouders van kinderen, die niet op school aanwezig zijn en niet afgemeld zijn.

De medewerkster Brede school
Zij organiseert en coördineert de naschoolse activiteiten.

Medewerkster ouderbetrokkenheid
Zij stimuleert en organiseert de betrokkenheid van ouders bij de school en het kind. Zij signaleert wanneer ouders hulp nodig hebben, overlegt met de internbegeleider en leerkrachten omtrent haar zorgen en begeleidt ouders naar instanties, die ouders verder kunnen helpen. Verder organiseert de medewerker ouderbetrokkenheid koffieochtenden, themabijeenkomsten en andere ouderbijeenkomsten.

Stagiaires
Aangezien wij het belangrijk vinden om onze toekomstige collega’s de kans te geven ervaring op te doen in de praktijk, zullen regelmatig stagiaires in de groepen aanwezig zijn. Uiteraard blijft de leerkracht eindverantwoordelijk.