Wanneer uw kind ziek is, of om andere redenen niet op school kan zijn, wordt u dringend verzocht dit voor 08.30 uur te melden. Wanneer uw kind verzuimt zonder dat wij op de hoogte zijn, wordt u rond 9.00 uur door de conciërge gebeld. Als u op dat moment niet bereikbaar bent, of de school de reden van het verzuim ongeoorloofd vindt, melden wij het verzuim bij leerplicht. Te laat komen, om welke reden dan ook, is tevens ongeoorloofd verzuim. Elke keer als uw kind te laat komt, krijgt het een stempel op een verzuimkaart. Na 5 keer te laat gekomen zijn volgt een gesprek. Na 10 keer te laat komen, wordt er een melding gedaan bij de leerplichtambtenaar.

Extra verlof kan alleen aangevraagd worden op grond van gewichtige omstandigheden en/of vakantie vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders. Het verzoek dient tenminste 8 weken van te voren schriftelijk worden ingediend bij de directie. Het is voor de school van belang in het bezit te zijn van een goed telefoonnummer waarop ouders/verzorgers te bereiken zijn. Bij wijzigingen is het noodzakelijk aan de administratie of de directie.