Gewenst gedrag, een veilig schoolklimaat voor kinderen, ouders en team
Op de Theresiaschool conformeren alle betrokkenen van het kind, en hen die verbonden zijn aan de school, zich aan duidelijke regels die er gelden. Alle betrokkenen aan de school verbonden handelen in de houding van PBS, Positive Behavior Support. Dit is een brede succesvol gebleken sociale aanpak voor het bevorderen van gewenst gedrag op het niveau van de school, klas, leerkracht, leerling, ouders en de wijk waarin iedereen op respectvolle wijze elkaar benaderd, elkaar aanspreekt en met en van elkaar leert.

Als gedrag op respectvolle wijze uitblijft, wordt er gehandeld volgens de regels en afspraken die gelden bij ongewenst gedrag verbaal en/of fysiek of pestgedrag. Het is nodig om de grenzen van wat acceptabel is duidelijk aan te geven.

Voor de kinderen gelden hiervoor onderstaande grenzen in niveaus:
Bij elk niveau bent u als ouder/verzorger betrokken.

Niveau 1 Storend gedrag waardoor de les stagneert en/of de groep verstoord.
➧ De groepsleerkracht zal in gesprek gaan met het kind. Er worden pedagogische maatregelen getroffen.
Niveau 2 Fysiek naar anderen en/of naar materialen.
➧ De leerling wordt, buiten de groep, bij een time-out leerkracht gebracht.
➧ Er wordt met de leerkracht een kind-ouderplan opgesteld en op een afgesproken tijdstip geëvalueerd.
Niveau 3 Weglopen van school, het klaslokaal of de afgesproken plek. Verbaal ongewenst gedrag.
➧ De leerling wordt uit de klas geplaatst en die dag komt het kind onder de hoede van directie, IB of de gedragscoach.
Niveau 4 Bedreigen/aanvallen van medeleerling en/of leerkracht.
➧ De leerling zal een time-out thuis krijgen. In overleg met directie wordt bepaald of dit één dag of één dagdeel zal zijn.
Niveau 5 ➧ Tijdelijke verwijdering, u haalt uw kind meteen op.
Niveau 6 ➧ Schorsing, Het schoolbestuur en leerplicht worden geïnformeerd.