Lezen
In groep 3 wordt gestart met het aanvankelijk leesonderwijs. Wij gebruiken hiervoor de nieuwste versie van de methode Veilig Leren Lezen. Om ouders nauw bij het leesonderwijs van hun kind te betrekken maakt de school gebruik van het project Overstap. De leerkracht van groep 3 organiseert één keer per 3 weken een bijeenkomst voor de ouders, waarin nieuw materiaal uitgedeeld wordt om thuis te gebruiken ter ondersteuning van het aanvankelijk leesproces. Het diploma Overstap betekent aan het eind van het schooljaar een mooie afsluiting voor de geleverde prestaties van de kinderen en hun ouders. Dagelijks wordt er aandacht besteed aan leesonderwijs. Hiervoor wordt in groep 4 t/m 8 de methode Estafette ingezet. Wij vinden het belangrijk dat kinderen plezier beleven aan het lezen.

Voor begrijpend lezen maken we gebruik van de actuele methode “Nieuwsbegrip XL”. Elke week wordt er vanuit een actueel onderwerp lessen begrijpend lezen ontwikkeld.

Taal
Het taalonderwijs begint in de Voorschool, groepen 0, en in de groepen 1 en 2. Er wordt gebruik gemaakt van het programma Ko Totaal en LOGO 3000. Het accent ligt op het vergroten van de woordenschat en loopt door t/m groep 8. In groep 3 ligt het accent op het taalonderwijs vanuit de aanvankelijk leesmethode Veilig Leren Lezen.

Voor de groepen 4 t/m 8 gebruiken wij de methode Taalactief. Deze methode behandelt alle leerjaren dezelfde drie deelvaardigheden, te weten: taal verkennen, schrijven, spreken en luisteren. Daarnaast is er nog een deellijn woordenschat en breiden wij de woordenschat systematisch uit m.b.v. woordwebben en consolideeroefeningen. Voor kinderen die rechtstreeks uit een ander land bij ons op school komen en de taal niet beheersen, is het prismaproject. De kinderen gaan dan voor een bepaalde periode naar een andere school voor lessen in de Nederlandse taal, het zogenaamde prismaproject. Wanneer zij voldoende taalvaardig zijn om de lessen te kunnen volgen, komen zij naar de Theresiaschool.

Engelse taal
In de groepen 5, 6 , 7 en 8 krijgen de leerlingen kennismakingslessen met de Engelse taal. Het accent ligt op de spreekvaardigheid. De methode The Team wordt hiervoor gebruikt.

Schrijven
In de groepen 0,1 en 2 wordt spelenderwijs aandacht besteed aan de motorische ontwikkeling van de kinderen. Tijdens de gymlessen, het buitenspelen en het werken in de hoeken wordt de ontwikkeling van de grove motoriek gestimuleerd. Activiteiten als plakken, knippen, kleien en werken met diverse ontwikkelingsmaterialen zijn er onder andere voor bedoeld de fijne motoriek te ontwikkelen. In de groepen 0 t/m 3 wordt tevens Schrijfdans gehanteerd. Om het handschrift te ontwikkelen gebruiken we in de groepen 1 t/m 8 de methode Pennenstreken.

Rekenen
In de groepen 1 en 2 wordt aandacht besteed aan kleuterwiskunde. Spelenderwijs komen kinderen in aanraking met materialen die ze helpen tellen, ordenen, meten en wegen. De methode Ko Totaal geeft hier richting aan. Tevens wordt vanaf groep 1 t/m 8 de methode Wizwijs gebruikt voor het rekenonderwijs.

Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie (wereldoriëntatie) en Verkeer
Voor deze wereldoriënterende vakken hebben wij de volgende methoden:
– De Blauwe Planeet (Aardrijkskunde)
– Speurtocht (Geschiedenis)
– Natuniek (Biologie)
– Verkeer

Voor verkeer maken wij gebruik van de “Jeugdverkeerskrant” die uitgegeven worden door VVN, Veilig Verkeer Nederland. De kinderen krijgen ook praktische verkeerslessen aangeboden m.b.v. de methode School op Seef. Aanvullend op de methoden gaan de kinderen o.a. naar de kinderboerderij, musea, het theater, kinderconcerten en krijgen zij schooltuinlessen in de groepen 6 en 7.

Schooltuinlessen voor groep 6 en 7.
De kinderen van groep 6 krijgen schooltuinles. Na de herfstvakantie tot het voorjaar krijgen de kinderen een gedegen voorbereiding op het praktisch werken in de tuin. Vanaf april/mei krijgen de kinderen de verantwoordelijkheid over een deel in de tuin. Na de zomervakantie tot de herfst werken de kinderen, inmiddels in groep 7, nog op hun tuin. Ze hebben dan stevige plastic tassen nodig om hun oogst in te vervoeren. De tuinlessen vinden plaats op het schoolplein, waar een vaste ruimte is ingericht. Het dragen van kaplaarzen is aan te

Expressievakken.
Dit zijn de vakken tekenen, muziek, handvaardigheid en drama. Expressie is een manier om gevoelens en ervaringen te beleven, te verwerken en te uiten. Expressie kan een onderdeel zijn van ieder vakgebied. Voor de expressievakken hanteren wij de methode Moet je doen en Uit de Kunst voor achtergrondinformatie. Daarnaast volgen de leerlingen het cultuurtraject van de SKVR om ook met musea en theater in aanraking te komen. De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen muzieklessen volgens de werkwijze van IKEI [Ieder Kind Een Instrument]. Het doel van IKEI is samen muziek maken. Kwaliteiten als samenwerken, luisteren, reageren en creëren bieden een goede basis voor hun ontwikkeling. In de onderbouw beginnen we dan ook met het zingen in de klas al voorbereiding. Door het bespelen van een muziekinstrument wordt het kind vervolgens handiger en zelfstandiger en leert het om door te zetten. Ook wordt het gehoor en het muzikale inzicht verder ontwikkeld. Onder leiding van professionele docenten wordt er regelmatig toegewerkt naar een concert en wordt er aan het eind van het jaar met de hele school opgetreden. Spelenderwijs ontdekken kinderen hoe leuk het is om samen muziek te maken en groeit het zelfvertrouwen.

Levensbeschouwelijk onderwijs.
Voor het vak levensbeschouwelijk onderwijs werken wij met de methode Heilig Hart. Deze methode is projectmatig van opzet. Rondom de christelijke feesten vinden de projecten plaats. Ook andere religies en geestelijke stromingen komen aan bod. In de groepen 6, 7 en 8 worden bezoeken gebracht aan de verschillende gebedshuizen, zoals de moskee, de kerk en de tempel.

Burgerschap.
Burgerschap is het vermogen om adequaat te handelen in een samenleving. Bij burgerschap heeft iemand het vermogen om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om verantwoordelijkheid (willen) nemen. Burgerschap is dus geen apart vak, maar zit verweven in de visie van de school, de lessen die worden aangeboden en de actieve participatie van kinderen in de school. Wij realiseren dit o.a. door de lessen m.b.v. de methode Kinderen en hun sociale talenten, de lessen leesbegrip m.b.v. Nieuwsbegrip XL(CED), verdieping in de geestelijke stromingen met daarbij een bezoek aan verschillende gebedshuizen, een cultuurweek en projecten over o.a. de rechten van het kind. De kinderen volgen o.a. het Jeugdjournaal, Koekeloere, Nieuws uit de natuur. Op school wordt er gewerkt en aandacht besteed aan een groen schoolplein, bezoeken we regelmatig zieken, bejaarden en gehandicapten en werken we mee aan inzamelingsacties voor diverse projecten. Daarnaast worden kinderen geselecteerd voor het project Playing for succes [initiatief van sportclub Feijenoord]. Incidenteel worden kinderen geadviseerd het project Pak je kans (deelgemeente Feijenoord) en Plezier op school (Context) te volgen.