Naast de vertrouwenspersoon benoemd in de klachtenregeling kunt u ouders verwijzen naar het team van vertrouwensinspecteurs werkzaam bij de Inspectie van het Onderwijs. Ouders, leerlingen, leerkrachten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:

• grove pesterijen;

• seksuele intimidatie en seksueel misbruik;

• lichamelijk geweld;

• extremisme en radicalisering.

Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal adviseren en informeren. vertrouwensinspecteurs: telefoon 0900 -1113111