Elk schoolbestuur is wettelijk verplicht een algemene klachtenregeling op te stellen. Het schoolbestuur waar onze school deel van uitmaakt, de RVKO, heeft één klachtenregeling voor alle scholen. Ouders, leerlingen, personeel en eenieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap kunnen een klacht indienen. Klachten over de dagelijkse gang van zaken dienen eerst in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze te worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de behandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men in contact treden met de bovenschoolse manager van de school of, met name bij privacy gevoelige zaken, met één van de vertrouwenspersonen van de RVKO.

Contactadres vertrouwenspersonen en bovenschoolse managers:
Bestuursbureau RVKO
Postbus 4250
3006 AG Rotterdam
Telefoon: 010-4537500

Indien ook het overleg met de bovenschools manager niet naar tevredenheid is verlopen, kan een formele klacht ingediend worden bij de klachtencommissie. Het schoolbestuur is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie. Ook de klachtencommissie zal altijd eerst beoordelen of er voldoende overleg heeft plaatsgevonden tussen de verschillende partijen, teneinde de klacht op te lossen.

De contactgegevens van de klachtencommissie:
De klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon: 070-3925508
info@geschillencies-klachtencies.nl

De volledige klachtenregeling van de RVKO kunt u opvragen bij de directie of de contactpersoon van de school en is ook te vinden op http://www.rvko.nl/de-rvko/onderwijs/schoolgids

De contactpersoon van onze school is: Chiqueta Augustin