Wij willen voor ieder kind een veilige, uitdagende en leerzame school zijn, waarin verschillen in
cultuur, religie, achtergrond en opvoeding tot onderling begrip en verrijking moeten zorgen!

 • Voor veel kinderen die opgroeien in de wijk Bloemhof is veiligheid op straat en een stabiele
  thuisomgeving waar kinderen wordt gestimuleerd zich te ontwikkelen niet zo vanzelfsprekend als
  gewenst. Daarom willen wij ons focussen op een zeer veilige en sfeervolle schoolomgeving, voor
  zowel kinderen, personeel als ouders.
 • Wij willen kwalitatief goed onderwijs aanbieden, waarin differentiatie centraal staat. Het is onze
  uitdaging om kinderen zich zowel persoonlijk als onderwijs-inhoudelijk én naar eigen vermogen te
  laten ontwikkelen. Dit betekent extra zorg voor de kinderen die dit nodig hebben en extra uitdaging
  voor de kinderen die dit aankunnen. Wij willen op school de zelfstandigheid en het initiatief durven
  tonen bij leerlingen stimuleren.
 • Ouders zijn meer dan welkom in de school als educatieve partner, maar ook voor ontmoeting en
  afstemming. Het is voor alle kinderen en zeker voor onze doelgroep van groot belang, dat je als
  school samen met ouders optrekt. Dit is in onze praktijk niet altijd een vanzelfsprekendheid. Wij
  organiseren dit door middels ouder-kind activiteiten, de lopende thema’s bij ouders bekend te
  maken en hen te helpen hier ook thuis verder aan te werken. Denk hierbij aan voorlezen, samen
  inoefenen van vaardigheden en het bespreken van wat er in de klas wordt behandeld.
 • Het team bestaat een aantal (zeer) ervaren en ook uit startende collega’s. Er is veel aandacht
  voor een open en gezellig teamklimaat, waarin gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal staat.
  Wij zetten in op begeleiding en ondersteuning op maat aan de hand van klassenconsultaties, de
  bijbehorende coachingsgesprekken en de groeps- en leerlingbesprekingen uit de zorgcyclus.
 • In de onderbouw krijgt spelend leren steeds beter inhoud. Het ontdekkend leren is in ontwikkeling
  en zouden we op termijn ook door willen trekken naar hogere groepen. (zie meerjarenplan)
 • Naast de traditionele basisvakken willen we onze kinderen vanuit burgerschapsonderwijs ook
  kennis laten maken met de (digitale) mogelijkheden van de huidige maatschappij en hen de
  benodigde basisvaardigheden daartoe aanbieden.
 • Als Lekker Fit school, vinden wij beweging en gezonde voeding belangrijk en proberen dit te
  verweven in de dagelijkse praktijk.
 • Vanuit onze katholieke identiteit willen we kernwaarden als vertrouwen, verbondenheid,
  verantwoordelijkheid, respect, geloof en hoop terug laten komen in ons handelen. Andere
  (religieuze) overtuigingen worden vanuit verbondenheid benaderd.
 • Voor de teamontwikkeling kiezen we vaak voor individuele gesprekken of overleg in kleine
  groepen. Binnen het team ontmoeten we elkaar aan het LeerKRACHT bord en op studiedagen.
  Vanuit de gekozen doelen uit het jaarplan zijn verbetergroepen samengesteld.
 • Onze school maakt deel uit van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs en wij
  onderschrijven dan ook van harte de missie en visie van de RVKO.
 • Wij maken gebruik van ons uitgebreide netwerk (zie zorgplan) binnen én buiten de school om alle
  kinderen de hulp en zorg te kunnen verlenen die binnen onze mogelijkheden liggen.