Het team

Directeur : Belinda Warbie

Adjunct-directeur : Rick Hendrikse

Intern begeleider : Chiqueta Augustin

Didactisch coach : Christa Verhoeff (ma, di, do)

Gedragsspecialist : Manisha Khoenkhoen (ma, di)

Leerkrachtondersteuning :
Marina Willems (wo, do, vr)
Aruna Ramjas (ma, di, do, vr)
Petra Garcia-Buijs (do, vr)
Urbian Baumgart
Roshni Sheombar (ma, di, wo, do)

Schrijfdans : Anthonette Vervoorn (do)

Peutergroep Puk & Ko :
Annemieke Verschoof (di tm vr)
Ranucia Borger (ma, di en do)
Stephanie Lebar (ma, wo, vr)

Onderbouwgroep A :
Claudia Teijgeler
Marina Willems (wo, do, vr)

Onderbouwgroep B :
Mabel Mercedesz Ramirez
Aruna Ramjas (ma, di, do, vr)

Groep 3 :
Mirjam van Drimmelen (ma, di, do)
Manisha Khoenkhoen (wo, do, vr)

Groep 4 :
Mirja v.d Ven (ma, di, wo)
Samira Marzak (di, do ,vr)

Groep 5 :
Marcel Ravenswaaij
Roshni Sheombar (ma, di, wo, do)

Groep 6 :
Alexandra Blonk (ma, di, wo)
Petra Garcia-Buijs (do, vr)
Urbian Baumgart

Groep 7 :
Robert Helbers
Rick Hendrikse (di)
Petra Garcia-Buijs (wo)

Groep 8 :
Raymond Krooswijk
Rick Hendrikse (wo)

Gymleerkracht Lekker Fit :
Rik Kuperus (ma, wo, do en vr)

Medewerker ouderbetrokkenheid : Sandra van Hasselt

Conciërge : Esther Koot

Conciërge onderhoud : Geert Landlust

Administratief medewerkster: Ippie Azarkan

Schoolmaatschappelijk werk :
Miriam Meier (wo 08.00 – 12.00 uur, do 07.30 – 16.30 uur, vr 07.30 – 16.30 uur)
T: 06 – 49 33 48 27, E: miriam.meier@smwr-rijnmond.nl

Samenwerkingsverband :
PPO Rotterdam schoolcontactpersoon: Annick Volker (di)
Centrum Jeugd & Gezin : Schoolcontactpersoon: Carina Segers (ma tm vr)
T: 088 – 20 10 000 (WhatsApp via: 06 – 52 74 99 70), E: c.segers@cjgrijnmond.nl

Diëtiste : Lotti Elfferich (T: 06 – 14 97 38 13), www.derotterdamsediëtist.nl

Fysiothereapie op school : Zonboog Fysiotherapie Zuiderkroon B.V. T: 010 – 29 31 404
Naam fysiotherapeut : Sigrid Poort (vr)

Logopedie op school : Brancologopedie (T: 010 – 30 72 005)
Gezondheidscentrum Laan op Zuid T: 06-29 41 95 95

De directeur
De directeur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken op school. Zij is verantwoordelijk voor het onderwijskundig, materieel en financieel beleid, de identiteit, het personeelsbeleid, de leerlingenzorg en de interne en externe relaties.

De adjunct-directeur
Hij voert in nauw overleg met de directeur directietaken uit. Zij vervangt de directeur bij diens afwezigheid. Zij voert taken uit die van te voren zijn vastgesteld .

De bouwcoördinator
Zij is aanspreekpunt voor de groepsleraren en heeft de zorg voor de bouw: de onderbouw [groep 0 t/m 2] of de bovenbouw[groep 3 t/m 8 ]. Samen met de internbegeleider en de directie vormen zij de staf.

Internbegeleider
Zij is voor de groepsleraren aanspreekpunt indien zich problemen voordoen van pedagogische/ didactische aard. De internbegeleider coördineert de leerlingenzorg voor de groepen 0 t/m 8.

De leerkrachten
Zij zijn primair verantwoordelijk voor het geven van onderwijs aan de aan hen zorg toevertrouwde kinderen en alle daarmee samenhangende taken. Zij zorgen voor een goede samenwerking met collega’s en onderhouden contacten met ouders.

De vakleerkracht gym
Hij verzorgt bewegingsonderwijs op onze school volgens een afgesproken rooster aan de kinderen van groep 1 t/m 8.

De schoolmaatschappelijk werker
Zij zoekt samen met leerkrachten en ouders naar oplossingen voor problemen die een optimale ontwikkeling van het kind in de weg staan. Zij heeft hiervoor op een vast tijdstip overleg met de internbegeleider. Afspraken kunnen direct, via de intern begeleider of via de leerkrachten, met haar gemaakt worden.

De conciërge
Voert alle huishoudelijke taken binnen de school uit en verricht de kopieerwerkzaamheden. Tevens neemt hij contact op met de ouders van kinderen, die niet op school aanwezig zijn en niet afgemeld zijn.

De medewerkster Brede school
Zij organiseert en coördineert de naschoolse activiteiten.

Medewerkster ouderbetrokkenheid
Zij stimuleert en organiseert de betrokkenheid van ouders bij de school en het kind. Zij signaleert wanneer ouders hulp nodig hebben, overlegt met de internbegeleider en leerkrachten omtrent haar zorgen en begeleidt ouders naar instanties, die ouders verder kunnen helpen. Verder organiseert de medewerker ouderbetrokkenheid koffieochtenden, themabijeenkomsten en andere ouderbijeenkomsten.

Stagiaires
Aangezien wij het belangrijk vinden om onze toekomstige collega’s de kans te geven ervaring op te doen in de praktijk, zullen regelmatig stagiaires in de groepen aanwezig zijn. Uiteraard blijft de leerkracht eindverantwoordelijk.