De lesmethoden groep 1 t/m 8

 • Lezen
 • Taal
 • Woordenschat
 • Schrijven
 • Rekenen
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Biologie
 • Expressieactiviteiten
 • Bewegingsonderwijs
 • Verkeer
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Levensbeschouwelijke vorming

Lezen

In het leesonderwijs onderscheiden we:

 • aanvankelijk lezen
 • technisch lezen
 • begrijpend lezen
 • studerend lezen

In groep 3 wordt gestart met het aanvankelijk leesonderwijs. Wij gebruiken hiervoor de nieuwste versie van de methode Veilig Leren Lezen. Om ouders nauw bij het leesonderwijs van hun kind te betrekken maakt de school gebruik van het project Overstap. De leerkracht van groep 3 organiseert één keer per 3 weken een bijeenkomst voor de ouders, waarin nieuw materiaal uitgedeeld wordt om thuis te gebruiken ter ondersteuning van het aanvankelijk leesproces. Het diploma Overstap betekent aan het eind van het schooljaar een mooie afsluiting voor de geleverde prestaties van de kinderen en hun ouders.

Dagelijks wordt er aandacht besteed aan leesonderwijs. Hiervoor wordt in groep 4 t/m 8 de methode Estafette ingezet Wij vinden het belangrijk dat kinderen plezier beleven aan het lezen.

Voor begrijpend lezen maken we gebruik van de actuele methode “Nieuwsbegrip XL”. Elke week wordt er vanuit een actueel onderwerp lessen begrijpend lezen ontwikkeld.

Taal

Het taalonderwijs begint in de Voorschool, groepen 0, en in de groepen 1 en 2. Er wordt gebruik gemaakt van het programma Ko Totaal en LOGO 3000. Het accent ligt op het vergroten van de woordenschat en loopt door t/m groep 8.
In groep 3 ligt het accent op het taalonderwijs vanuit de aanvankelijk leesmethode Veilig Leren Lezen.

Voor de groepen 4 t/m 8 gebruiken wij de methode Taalleesland. Deze methode behandelt alle leerjaren dezelfde vijf deelvaardigheden, te weten: Luisteren en spreken, leesbegrip, stellen, taalbeschouwing en leesbeleving. Daarnaast is er nog een deellijn woordenschat en breiden wij de woordenschat systematisch uit m.b.v. woordwebben en consolideeroefeningen.

Voor kinderen die rechtstreeks uit een ander land bij ons op school komen en de taal niet beheersen, is het prismaproject. De kinderen gaan dan voor een bepaalde periode naar een andere school voor lessen in de Nederlandse taal, het zogenaamde prismaproject. Wanneer zij voldoende taalvaardig zijn om de lessen te kunnen volgen, komen zij naar de Theresiaschool.

Engelse taal

In de groepen 5,6,7 en 8 krijgen de leerlingen kennismakingslessen met de Engelse taal. Het accent ligt op de spreekvaardigheid. De methode The Team wordt hiervoor gebruikt.

Schrijven

In de groepen 0,1 en 2 wordt spelenderwijs aandacht besteed aan de motorische ontwikkeling van de kinderen. Tijdens de gymlessen, het buitenspelen en het werken in de hoeken wordt de ontwikkeling van de grove motoriek gestimuleerd. Activiteiten als plakken, knippen, kleien en werken met diverse ontwikkelingsmaterialen zijn er onder andere voor bedoeld de fijne motoriek te ontwikkelen. In de groepen 0 t/m 3 wordt tevens Schrijfdans gehanteerd.

Om het handschrift te ontwikkelen gebruiken we in de groepen 1 t/m 8 de methode Pennenstreken.

Rekenen

In de groepen 1 en 2 wordt aandacht besteed aan kleuterwiskunde. Spelenderwijs komen kinderen in aanraking met materialen die ze helpen tellen, ordenen, meten en wegen. De methode Ko Totaal geeft hier richting aan.

Tevens wordt vanaf groep 1 t/m 8 de methode Wizwijs gebruikt voor het rekenonderwijs.

Aardrijkskunde, Geschiedenis en Biologie (wereldoriëntatie).

Voor deze wereldoriënterende vakken hebben wij de volgende methoden:

 • De blauwe planeet (Aardrijkskunde)
 • Speurtocht (Geschiedenis)
 • Natuniek (Biologie)
 • Verkeer
  Voor verkeer maken wij gebruik van de “Jeugdverkeerskrant” en de krant “Op handen en voeten”, die uitgegeven worden door 3vo, Verenigde Verkeer Veiligheid Organisatie. De kinderen krijgen ook praktische verkeerslessen aangeboden m.b.v. de methode School op Seef.

Aanvullend op de methoden gaan de kinderen o.a. naar de kinderboerderij, musea, het theater, kinderconcerten en krijgen zij schooltuinlessen in de groepen 6 en 7.

Schooltuinlessen voor groep 6 en 7

De kinderen van groep 6 krijgen schooltuinles. Na de herfstvakantie tot het voorjaar krijgen de kinderen een gedegen voorbereiding op het praktisch werken in de tuin. Vanaf april/mei krijgen de kinderen de verantwoordelijkheid over een deel in de tuin. Na de zomervakantie tot de herfst werken de kinderen, inmiddels in groep 7, nog op hun tuin. Ze hebben dan stevige plastic tassen nodig om hun oogst in te vervoeren. De tuinlessen vinden plaats op het schoolplein, waar een vaste ruimte is ingericht. Het dragen van kaplaarzen is aan te raden.
Expressievakken.

Dit zijn de vakken tekenen, muziek, handvaardigheid en drama. Expressie is een manier om gevoelens en ervaringen te beleven, te verwerken en te uiten. Expressie kan een onderdeel zijn van ieder vakgebied. Voor de expressievakken hanteren wij de methode Moet je doen en Uit de Kunst voor achtergrondinformatie. Daarnaast volgen de leerlingen het cultuurtraject van de SKVR om ook met musea en theater in aanraking te komen.

De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen muzieklessen volgens de werkwijze van IKEI [ieder kind een instrument]. Het doel van IKEI is samen muziek maken. Kwaliteiten als samenwerken, luisteren, reageren en creëren bieden een goede basis voor hun ontwikkeling. In de onderbouw beginnen we dan ook met het zingen in de klas als voorbereiding. Door het bespelen van een muziekinstrument wordt het kind vervolgens handiger en zelfstandiger en leert het om door te zetten. Ook wordt het gehoor en het muzikale inzicht verder ontwikkeld.

Onder leiding van professionele docenten wordt er regelmatig toegewerkt naar een concert en wordt er aan het eind van het jaar met de hele school opgetreden.
Spelenderwijs ontdekken kinderen hoe leuk het is om samen muziek te maken en groeit het zelfvertrouwen.

Levensbeschouwelijk onderwijs

Voor het vak levensbeschouwelijk onderwijs werken wij met de methode Hellig Hart. Deze methode is projectmatig van opzet. Rondom de christelijke feesten vinden de projecten plaats. Ook andere religies en geestelijke stromingen komen aan bod. In de groepen 6,7 en 8 worden bezoeken gebracht aan de verschillende gebedshuizen, zoals de moskee, de kerk en de tempel.

Burgerschap

Burgerschap is het vermogen om adequaat te handelen in een samenleving. Bij burgerschap heeft iemand het vermogen om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om verantwoordelijkheid (willen) nemen. Burgerschap is dus geen apart vak, maar zit verweven in de visie van de school, de lessen die worden aangeboden en de actieve participatie van kinderen in de school.

Wij realiseren dit o.a. door de lessen m.b.v. de methode Kinderen en hun sociale talenten, de lessen leesbegrip m.b.v. NieuwsbegripXL (CED), verdieping in de geestelijke stromingen met daarbij een bezoek aan verschillende gebedshuizen, een cultuurweek en projecten over o.a. de rechten van het kind. De kinderen volgen o.a. het Jeugdjournaal, Koekeloeren, Nieuws uit de natuur. Op school wordt er gewerkt en aandacht besteed aan een groen schoolplein, bezoeken we regelmatig zieken, bejaarden en gehandicapten en werken we mee aan inzamelingsacties voor diverse projecten.

Daarnaast worden kinderen geselecteerd voor het project Playing for succes [initiatief van sportclub Feijenoord]. Incidenteel worden kinderen geadviseerd het project Pak je kans (deelgemeente Feijenoord) en Plezier op school (Context) te volgen.

De werkvormen in de groepen zijn divers. Er wordt gewerkt in een grote kring, een kleine kring, zelfstandig, in kleine groepjes, niveaugroepen of in hoeken.

Huiswerk

Spreekbeurten, het maken van werkstukken en boekpromoties.

Vanaf groep 3 worden boekpromoties georganiseerd. Kinderen van groep 3 en 4 lezen minstens 1x per jaar voor vanuit de voorleesstoel. Vanaf groep 5 worden er spreekbeurten en boekpromoties gehouden. Deze mogen zowel thuis als op school voorbereid worden.

Bij de spreekbeurt wordt een werkstuk ingeleverd.

Groep 5 : 1 x per jaar spreekbeurt en boekpromotie

Groep 6 :1 x per jaar spreekbeurt en boekpromotie

Groep 7 : 2 x per jaar spreekbeurt en boekpromotie

Groep 8 : 2 x per jaar spreekbeurt en boekpromotie

Ouders worden uitgenodigd om bij de presentaties in de klas aanwezig te zijn.

Overige vakken waarbij een opdracht voor huiswerk meegegeven wordt:

Wereldoriëntatie [kort genoemd: W.O.]

De aangeboden thema’s van W.O worden na drie weken met een toets afgesloten.

Een week van tevoren krijgen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 een samenvatting mee naar huis om te leren.

Oefenstof n.a.v. spelling taal en rekenen

Groep 4 : 1 x per 2 weken (woensdag mee en vrijdag terug) ongeveer 15 minuten huiswerk.

Groep 5 : 1 week de W.O samenvatting en de andere weken ander huiswerk (maandag mee en woensdag terug)

Groep 6 : 2 x per week oefenstof en 1 x per twee weken W.O (maandag)

Groep 7 : 2 x per week (maandag + woensdag)

Groep 8 : 3 x per week (maandag + woensdag + vrijdag)

Uitzonderingen:

In principe gelden de huiswerkafspraken voor de groepen in zijn geheel.

Voor leerlingen met een apart programma of extra hulp gelden andere regels m.b.t. huiswerk.

Afspraken over het huiswerk:

 • Huiswerk in een map of mapje, dat er netjes uit moet blijven zien.
 • Schrijven met een zelfgekozen pen die goed leesbaar is.
 • Huiswerk wordt ’s ochtends bij binnenkomst ingeleverd.

Uitstroomgegevens

Schooljaar 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14
VWO 4 2 1 3 2 4 1
HAVO 8 6 2 6 2 6 0
VMBO theoretische leerweg 3 5 2 1 5 2 3
VMBO gemengde leerweg 1 3 0 0 4 0 1
VMBO kaderberoepsgericht 2 2 4 1 4 7* 1
VMBO basis beroepsgericht 0 0 8* 1 3* 2* 6*
VMBO leerwegondersteunend 2 1 4 0 3 2 1
Praktijk onderwijs 0 0 2 0 0 1 2

* 4 van de 8 kinderen (2009-2010) hebben basis/ kader advies met LWOO.
* 3 van de 3 kinderen [2011-2012] hebben basis advies met LWOO.
* 1 van de 7 kinderen Kaderadvies en 1 van de 2 kinderen met basisadvies [2012-2013] hebben tevens LWOO.
* 1 van de 6 kinderen (2013-2014) heeft basis advies met LWOO.

Oordeel inspectie van het onderwijs

De Theresiaschool heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. Het laatste inspectiebezoek is 22 september 2014.

Excursies en schoolkamp

Alle kinderen van groep 0 t/m 7 gaan een maal per jaar op schoolreis. De kinderen van groep 8 gaan op schoolkamp gedurende 4 dagen. Excursies worden georganiseerd als deze een verrijking bieden voor de kinderen en aansluiten bij de lesinhouden. Indien de kinderen op excursie, schoolreis of kamp gaan, worden de volgende regels gehanteerd:

 • Indien de excursie zich op loopafstand van de school bevindt, gaat er met iedere groep 1 extra begeleider mee.
 • Indien de excursie zich op reisafstand bevindt, waarbij het vervoer geregeld is, gaat er minimaal 1 extra begeleider mee.
 • Indien de excursie zich op reisafstand bevindt waarbij het vervoer moet plaatsvinden via bus of metro gaat er min. per groepje van 6 kinderen 1 begeleider mee.
 • De kinderen zijn voor deze vormen van les buiten school verzekerd.